Công tác Văn thư Lưu trữ

Công tác Văn thư Lưu trữ ( sau đây gọi tắt là CTVTLT) được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung và là một nội dung quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng. Làm tốt CTVTLT sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan được nhanh chóng, chính xác, đúng chế độ và hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ.

Ý nghĩa của công tác Văn thư Lưu trữ
Cán bộ văn thư là những người có vai trò chính trong công tác Văn thư Lưu trữ

Nắm bắt được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta nhiều năm qua đã không ngừng cải cách nền hành chính Quốc gia trong đó có CTVTLT. Nhiều văn bản pháp quy gần đây đã được ban hành như: Chỉ thị 35/CT-TTG ngày 07/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, Quyết định 1640/QĐ-BGTVT NGÀY 06/06/2017 ban hành quy chế CTVTLT, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Để giúp các cán bộ, nhân viên, sinh viên đang học hay công tác trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có được tài liệu về lĩnh vực nói trên. Đội ngũ Admin và phòng sản xuất nội dung của Đức Thịnh Phát Jsc cho tiến hành loạt bài viết cùng chủ đề để quý vị tiện nghiên cứu.