Những quy định trong nội dung công tác văn thư tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

NỘI DUNG TÓM TẮT

Công tác văn thư được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy nói chung và là nội dung quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan và doanh nghiệp nói riêng. Đối với trong Văn phòng, công tác văn thư và lưu trữ không thể thiếu được và chiếm một phần lớn trong hoạt động của Văn phòng. Như vậy công tác văn thư gắn liền với hoạt động của các cơ quan, được xem như một bộ phận hoạt động của quản lý Nhà nước, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quản lý Nhà nước.

Hiểu rõ các quy định và làm tốt nội dung công tác văn thư sẽ giải quyết tốt các công việc liên quan tới soạn thảo, ban hành văn bản, tổ chức quản lý giải quyết văn bản, lập hồ sơ và việc sử dụng con dấu… ducthinphat.com đã tham khảo tài liệu đồng thời tổng hợp các quy định trong nội dung công tác Văn thư bao gồm những thông tin dưới đây.

Quy định mới nhất trong nội dung công tác văn thư
Hiểu rõ các quy định trong nội dung của công tác văn thư là trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức văn thư

I. Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản trong công tác văn thư

1.1. Hình thức văn bản

Hình thức văn bản gồm các loại hình văn bản như sau:  Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hành chính, Văn bản chuyên ngành, Văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức  hoặc cá nhân nước ngoài.

1.2. Thể thức văn bản

1.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật:

 • Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.
 • Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

1.2.2. Văn bản hành chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

1.2.3. Văn bản chuyên ngành: Do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành quy định sau khi thỏa thuận thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

1.2.4. Văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức  hoặc cá nhân nước ngoài: Thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và theo thông lệ quốc tế. 

1.3. Soạn thảo văn bản

1.3.1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các quy định của Luật số 17/2008/QH12 ngày 16 tháng 8 năm 2008 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật số 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

1.3.2 Việc soạn thảo văn bản khác được thực hiện như sau:

 • Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, lãnh đạo cơ quan, tổ chức  giao cho một đơn vị hoặc một công chức, viên chức soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản.
 • Đơn vị hoặc công chức, viên chức được giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm thực hiện các công việc sau.
 • Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn, nơi nhận văn bản
 • Thu thập, xử lý thông tin có liên quan
 • Soạn thảo văn bản
 • Trường hợp cần thiết, đề xuất với Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức  hoặc cá nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh bản thảo.
 • Trình duyệt dự thảo văn bản.

1.4. Duyệt dự thảo văn bản, sửa chữa, bổ sung dự thảo văn bản đã duyệt

Dự thảo văn bản phải do người có thẩm quyền ký duyệt văn bản. Trong trường hợp dự thảo đã được Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  phê duyệt, nhưng thấy cần thiết phải sửa chữa, bổ sung thêm vào dự thảo thì đơn vị hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản phải trình người đã duyệt dự thảo xem xét, quyết định việc sửa chữa, bổ sung.

1.5. Kiểm tra văn bản trước khi kí ban hành

Người đứng đầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản, ký nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  ký ban hành. đề xuất mức độ khẩn, đối chiếu quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước xác định việc đóng dấu mật, đối tượng nhận văn bản, trình người ký văn bản quyết định. Chánh Văn phòng giúp người đứng đầu cơ quan tổ chức kiểm tra lần cuối và chi, trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan tổ chức  và phải ký nháy/tắt vào vị trí cuối cùng ở “Nơi nhận”.

1.6. Kí văn bản

Thẩm quyền ký văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm. của cơ quan, tổ chức. Quyền hạn, chức vụ, họ và tên, chữ ký của người có thẩm quyền. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức  ký tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức  ban hành. Các trường hợp ký thay (phải ghi KT),  ký thừa lệnh (phải ghi TL), ký thừa ủy quyền (phải ghi TUQ), ký thay mặt (phải ghi TM). Không dùng bút chì, bút mực đỏ để ký văn bản. 

1.7. Bản sao văn bản

Các hình thức bản sao gồm. sao y bản chính, sao lục và trích sao. Thể thức bản sao thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV. Việc sao y bản chính, sao lục, trích sao văn bản do lãnh đạo cơ quan, tổ chức , Chánh Văn phòng cơ quan, tổ chức quyết định. Bản sao y bản chính, sao lục, trích sao thực hiện đúng quy định pháp luật có giá trị pháp lý như bản chính. Bản sao chụp (photocopy cả dấu và chữ ký của văn bản chính) không thực hiện. theo quy định thì chỉ có giá trị thông tin, tham khảo. Không được sao, chụp, chuyển phát ra ngoài cơ quan, tổ chức những ý kiến ghi bên lề văn bản. Trường hợp các ý kiến của Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ghi trong văn bản cần thiết cho việc giao dịch, trao đổi công tác phải được thể chế hóa bằng văn bản hành chính.

II. Quy định về quản lý văn bản trong nội dung công tác văn thư

2.1. Nguyên tắc chung

Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức  phải được quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan (sau đây gọi tắt là Văn thư) để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. Những văn bản đến không được đăng ký tại Văn thư, các đơn vị, cá nhân không có trách nhiệm giải quyết.

Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có đóng dấu chỉ các mức độ khẩn. “Hỏa tốc (kể cả “Hỏa tốc” hẹn giờ), “Thượng khấn” và “Khấn” (sau đây gọi chung là văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được. Văn bản khẩn đi phải được hoàn thành thủ tục phát hành và chuyển phát ngay sau khi văn bản được ký.

Văn bản, tài liệu có nội dung mang bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là văn bản mật) được đăng ký, quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.

2.2. Trình tự quản lý văn bản đến

Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được quản lý theo trình tự sau.

 • Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.
 • Trình, chuyển giao văn bản đến.
 • Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. 

2.3. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến

 • Khi tiếp nhận văn bản đến từ mọi nguồn, trong giờ hoặc ngoài giờ làm việc, và thư hoặc người được giao nhiệm vụ tiếp nhận văn bản đến phải kiểm tra số lượng, tình trạng bì, dấu niêm phong (nếu có), kiểm tra, đối chiếu với nơi gửi trước khi nhận và ký nhận.
 • Đối với bản fax, phải chụp lại trước khi đóng dấu Đến; đối với văn bản được chuyển phát qua mạng, trong trường hợp cần thiết, có thể in ra và làm thủ tục đóng dấu Đến. Sau đó, khi nhận được bản chính, phải đóng dấu Đến vào bản chính và làm thủ tục đăng ký (số đến, ngày đến là số và ngày đã đăng ký ở bản fax, bản chuyển phát qua mạng).
 • Văn bản khẩn đến ngoài giờ làm việc, ngày lễ, ngày nghỉ, thì cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận có trách nhiệm ký nhận và báo cáo ngay với Lãnh đạo cơ quan, tổ chức , Chánh Văn phòng để xử lý.
 • Văn bản đến phải được đăng ký vào sổ đăng ký văn bản hoặc cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đến trên máy tính.
 • Văn bản mật đến được đăng ký riêng hoặc nếu sử dụng phần mềm trên máy vi tính thì không được nối mạng LAN (mạng nội bộ) hoặc mạng Internet.

2.4. Trình, chuyển giao văn bản đến

Văn bản đến sau khi được đăng ký, phải trình người có thẩm quyền để xin ý kiến phân phối văn bản Văn bản đến có dấu chỉ các mức độ khẩn phải được trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo giải quyết, công chức, viên chức văn thư đăng ký tiếp và chuyển văn bản theo ý kiến chỉ đạo. Việc chuyển giao văn bản phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng và giữ gìn bí mật nội dung văn bản. Người nhận văn bản phải ký nhận vào số chuyển giao văn bản.

2.5. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến

Sau khi nhận được văn bản đến, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết kịp thời theo thời hạn yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ; theo thời hạn yêu cầu của văn bản hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp văn bản đến không có yêu cầu về thời hạn trả lời thì thời hạn giải quyết được thực theo Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức. Văn thư có trách nhiệm tổng hợp số liệu văn bản đến, văn bản đến đã được giải quyết, đã đến hạn nhưng chưa được giải quyết để báo cáo Chánh Văn phòng. Đối với văn bản đến có dấu “Tài liệu thu hồi”, Văn thư có trách nhiệm theo dõi, thu hồi hoặc gửi trả lại nơi gửi theo đúng thời hạn quy định. Chánh Văn phòng có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  về tình hình giải quyết, tiến độ và kết quả giải quyết văn bản đến để thông báo cho các đơn vị liên quan.

2.6. Trình tự giải quyết văn bản đi 

Văn bản đi phải được quản lý theo trình tự như sau:

 • Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, tháng, năm của văn bản.
 • Đăng ký văn bản đi. 
 • Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ mật, khẩn 
 • Làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi 
 • Lưu văn bản đi

2.7. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, ghi số và ngày tháng của văn bản

 Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Trước khi phát hành văn bản, Văn thư kiểm tra lại thể thức và kỹ thuật trình bày bản; nếu phát hiện sai sót thì báo cáo người có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Ghi số và ngày, tháng ban hành văn bản 

Ghi số của văn bản: Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức được ghi số theo hệ thống số chung của cơ quan, tổ chức do Văn thư thống nhất quản lý; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc ghi số văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và đăng ký riêng. Việc ghi số văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Ghi ngày, tháng của văn bản: Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 01/2011/TT-BNV. Văn bản mật đi được đánh số và đăng ký riêng.

2.8. Đăng ký văn bản

Văn bản đi được đăng ký vào sổ đăng ký văn bản đi hoặc cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi trên máy tính

Lập sổ đăng ký văn bản đi: Căn cứ tổng số và số lượng mỗi loại văn bản đi hàng năm, các cơ quan, tổ chức  quy định cụ thể việc lập sổ đăng ký văn bản đi cho phù hợp. Văn bản mật đi được đăng ký riêng.

Đăng ký văn bản đi: Việc đăng ký văn bản đi được thực hiện theo phương pháp cổ truyền (đăng ký bằng số) hoặc đăng ký trên máy tính.

2.9. Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật

Nhân bản: Số lượng văn bản cần nhân bản để phát hành được xác định trên cơ số lượng tại nơi nhận văn bản; nếu gửi đến nhiều nơi mà trong văn bản không liệt kê đủ danh sách thì đơn vị soạn thảo phải có phụ lục nơi nhận kèm theo để lưu ở Văn thư. Nơi nhận phải được xác định cụ thể trong văn bản trên nguyên tắc văn bản chỉ gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, thẩm quyền giải quyết, tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện, báo cáo, giám sát, kiểm tra liên quan đến nội dung văn bản; không gửi vượt cấp, không gửi nhiều bản cho một đối tượng, không gửi đến các đối tượng khác chỉ để biết, để tham khảo. Giữ gìn bí mật nội dung văn bản và thực hiện đánh máy, nhân bản theo đúng thời gian quy định. Việc nhân bản văn bản mật phải có ý kiến của Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  và được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Đóng dấu cơ quan: Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng mực dấu màu đỏ tươi theo quy định. Đóng dấu vào phụ lục kèm theo. Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức  hoặc tên của phụ lục. Đóng dấu giáp lai: Việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo. Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy, mỗi dấu không quá 05 trang.

Đóng dấu độ khẩn, mật: Việc đóng dấu các độ khẩn (KHẤN, THƯỢNG KHẤN, HỎA TỐC, HỎA TỐC HẸN GIỜ) trên văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV. Việc đóng dấu các độ mật (MẬT, TUYỆT MẬT, TỐI MẬT) và dấu thu hồi được khắc sẵn theo quy định tại Mục 2, Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng 9 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Vị trí đóng dấu độ khẩn, dấu độ mật và dấu phạm vi lưu hành (TRẢ LẠI SAU KHI HỌP, XEM XONG TRẢ LẠI, LƯU HÀNH NỘI BỘ) trên văn bản được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV.

2.10. Thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi

Thủ tục phát hành văn bản: Văn thư cơ quan, tổ chức tiến hành các công việc sau đây khi phát hành: Lựa chọn bì, Viết bì, Vào bì và dán bì, Đóng dấu độ khẩn, dấu ký hiệu độ mật và dấu khác lên bì (nếu có). 

Chuyển phát văn bản đi: Những văn bản đã làm đầy đủ các thủ tục hành chính phải được phát hành ngay trong ngày văn bản đó được đăng ký, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với văn bản quy phạm pháp luật có thể phát hành sau 03 ngày, kể từ ngày ký văn bản. Đối với những văn bản “HẸN GIỜ”, “HỎA TỐC”, “KHẨN”, “THƯỢNG KHẨN” phải được phát hành ngay sau khi làm đầy đủ các thủ tục hành chính. Văn bản đi được chuyển phát qua bưu điện phải được đăng ký vào Sổ gửi văn bản đi bưu điện. Khi giao bì văn bản, phải yêu cầu nhân viên bưu điện kiểm tra, ký nhận và đóng dấu vào sổ. Việc chuyển giao trực tiếp văn bản cho các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức  hoặc cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân bên ngoài phải được ký nhận vào sổ chuyển giao văn bản. Chuyển phát văn bản đi bằng máy fax, qua mạng. Trong trường hợp cần chuyển phát nhanh, văn bản đi có thể được chuyển phát cho nơi nhận bằng máy fax hoặc chuyển qua mạng, trong ngày làm việc phải gửi bản chính đối với những văn bản có giá trị lưu trữ. Chuyển phát văn bản mật thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ và quy định tại Khoản 3 Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A1111) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an.

Theo dõi việc chuyển phát văn bản đi: Công chức, viên chức văn thư có trách nhiệm theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. Lập Phiếu gửi để theo dõi việc chuyển phát văn bản đi theo yêu cầu của người ký văn bản. Việc xác định những văn bản đi cần lập Phiếu gửi do đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo văn bản đề xuất, trình người ký quyết định. Đối với những văn bản đi có đóng dấu “Tài liệu thu hồi”, phải theo dõi, thu hồi đúng thời hạn. khi nhận lại, phải kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm văn bản không bị thiếu hoặc thất lạc. Trường hợp phát hiện văn bản bị thất lạc, không có người nhận phải báo cáo ngay cho Chánh Văn phòng để xử lý. 

2.11. Lưu văn bản đi

Mỗi văn bản đi phải được lưu hai bản. bản gốc lưu tại Văn thư cơ quan, tổ chức và 01 bản chính lưu trong hồ sơ công việc. Bản gốc lưu tại Văn thư cơ quan, tổ chức phải được đóng dấu và sắp xếp theo thứ tự đăng ký. Việc lưu giữ, bảo quản và sử dụng bản lưu văn bản đi có đóng dấu chi các mức độ mật được thực hiện theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước. Văn thư có trách nhiệm lập sổ theo dõi và phục vụ kịp thời yêu cầu sử dụng bản lưu tại Văn thư theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức.

Lập và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan là nhiệm vụ của văn thư

III. Quy định về việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

3.1. Nội dung việc lập hồ sơ và yêu cầu đối với hồ sơ được lập

Nội dung việc lập hồ sơ công việc : Mở hồ sơ, Căn cứ vào Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức , và thực tế công việc được giao, cán bộ, công chức, viên chức phải chuẩn bị bìa hồ sơ, ghi tiêu đề hô sơ lên bìa hồ sơ. Cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc của mình sẽ tiếp tục đưa các văn bản hình thành có liên quan vào hồ sơ.

Thu thập văn bản vào hồ sơ như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ cần thu thập đầy đủ các văn bản, giấy tờ và các tư liệu có liên quan đến sự việc vào hồ sơ. Các văn bản trong hồ sơ phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, tùy theo đặc điểm khác nhau của công việc để lựa chọn cách sắp xếp cho thích hợp (chủ yếu là theo trình tự thời gian và diễn biến công việc). Kết thúc và biên mục hồ sơ. Khi công việc giải quyết xong thì hồ sơ cũng kết thúc. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ phải kiểm tra, xem xét, bổ sung những văn bản, giấy tờ còn thiếu và loại ra văn bản trùng thừa, bản nháp, các tư liệu, sách báo không cần để trong hồ sơ. Đối với các hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, cán bộ, công chức, viên chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ.

Yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập: Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức , đơn vị hình thành hồ sơ. Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc. Văn bản trong hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều.

3.2 Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ, công chức, viên chức phải giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức  theo thời hạn được quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp cần giữ lại hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu phải thông báo bằng văn bản cho Lưu trữ cơ quan, tổ chức biết và phải được sự đồng ý của Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  nhưng thời hạn giữ lại không quá 02 năm. Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cơ quan, tổ chức  hoặc cho người kế nhiệm, không được giữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức  làm tài liệu riêng hoặc mang sang cơ quan, tổ chức khác.

Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu: Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc và sau 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán đối với tài liệu xây dựng cơ bản. 

Thủ tục giao nhận: Khi giao nộp hồ sơ, tài liệu đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức phải lập 02 bản Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và 02 bản Biên bản giao nhận tài liệu. Lưu trữ cơ quan, tổ chức  và bên giao tài liệu mỗi bên giữ mỗi loại một bản.

3.3 Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức: Hàng năm Lãnh đạo cơ quan, tổ chức  có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức  chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trách nhiệm của Chánh Văn phòng: Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức  trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại đơn vị mình.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ công việc được phân công theo dõi, giải quyết. Giao nộp hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn và đúng thủ tục quy định. 

Trách nhiệm của công chức, viên chức văn thư, lưu trữ: Công chức, viên chức văn thư, lưu trữ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức  theo đúng quy định của Nhà nước. 

Xem thêm: Khái niệm và vai trò công tác Văn thư trong cơ quan và doanh nghiệp

IV. Quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp

4.1. Quản lý con dấu

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức việc quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức . Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức việc quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị (đối với đơn vị có con dấu riêng).

Các con dấu của cơ quan, tổ chức con dấu đơn vv được giao cho công chức, viên chức văn thư quản lý và sử dụng. Công chức, viên chức, văn thư được giao sử dụng và bảo quản con dấu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn g! ” quản lý và sử dụng con dấu, có trách nhiệm thực hiện những quy định sau:

 • Con dấu phải được bảo quản tại phòng làm việc của công chức, viên chức văn văn thư. Trường hợp cần đưa con dấu ra khỏi cơ quan, tổ chức phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và phải chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sử dụng con dấu. Con dấu phải được bảo quản an toàn trong giờ cũng như ngoài giờ làm việc.
 • Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Khi nét dấu bị mòn hoặc biến dạng, cán bộ, công chức, viên chức văn thư phái báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức  làm thủ tục đổi con dấu. Trường hợp con dấu bị mất, người đứng đầu cơ quan, tổ chức  phải báo cáo cơ quan công an, nơi xảy ra mất con dấu, lập biên bản.

Khi đơn vị có quyết định chia, tách hoặc sáp nhập phải nộp con dấu cũ và làm thủ tục xin khắc con dấu mới.

4.2. Sử dụng con dấu

Cán bộ, công chức, viên chức văn thư phải tự tay đóng dấu vào các văn bản của cơ quan, tổ chức .Chỉ đóng dấu vào các văn bản khi các văn bản đúng hình thức, thể thức và có chữ ký của người có thẩm quyền. Không được đóng dấu trong các trường hợp sau: Đóng dấu vào giấy không có nội dung, đóng dấu trước khi ký, đóng dấu sẵn trên giấy trắng hoặc đóng dấu lên các văn bản có chữ ký của người không có thẩm quyền.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *